Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/02/2014
Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στο Δημόσιο Τομέα, 2011 και 2012

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν περιβαλλοντική προστασία στο δημόσιο τομέα κατά το 2012 ανήλθαν σε €89,3 εκ., που αντιστοιχούν σε 0,50% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €101,6 εκ. (0,57% του Α.Εγχ.Π.) το 2011 και €94,2 εκ. (0,54% του Α.Εγχ.Π.) το 2010. Το μερίδιο του Α.Εγχ.Π. της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας στο δημόσιο τομέα κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,66% το 2011).

Κατά το 2012, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν σε €67,4 εκ. και οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό ήταν €21,9 εκ. Επιπρόσθετα, οι χορηγίες ή χρηματοδοτήσεις που λήφθηκαν από το δημόσιο τομέα ήταν περισσότερες απ’ αυτές που δόθηκαν, καταγράφοντας έτσι -€12,8 εκ. καθαρές χορηγίες ή χρηματοδοτήσεις για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, η πλειοψηφία των τρεχουσών δαπανών και κεφαλαιουχικών επενδύσεων το 2012 αφορούσε τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (€30,1 εκ. ή ποσοστό 33,6% επί των συνολικών δαπανών) και γενικά περιβαλλοντικά θέματα και ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας (€44,6 εκ. ή 50,0%). Η παρακολούθηση, διαχείριση και διάθεση στερεών αποβλήτων απορρόφησε €6,1 εκ. των συνολικών δαπανών, ενώ οι δαπάνες για τον έλεγχο και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έφθασαν τα €4,2 εκ. Για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων νερών δαπανήθηκαν €3,4 εκ. και για την καταστολή του θορύβου και των κραδασμών €1,0 εκ.

Οι μεγαλύτερες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση