Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/03/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Φεβ 2018

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τους πρώτους δύο μήνες του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €250,6 εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €133,0 εκ. το 2017 (0,7% στο ΑΕΠ).

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €28,9 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €1.008,2 εκ. από €979,3 εκ. πέρσι (3,0% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €18,8 εκ., ήτοι 5,4%, και ανήλθαν στα €366,8 εκ. (από €348,0 εκ. το 2017), ενώ η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €12,5 εκ. και ανήλθε στα €81,3 εκ. σε σύγκριση με €68,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι κοινωνικές παροχές επίσης αυξήθηκαν κατά €10,4 εκ. (2,7%) και ανήλθαν στα €397,0 εκ. (από €386,6 εκ. το 2017), ενώ μικρή αύξηση σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που ανήλθαν στα €5,1 εκ.

Μείωση παρατηρείται στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι μειώθηκαν κατά €10,2 εκ. και ανήλθαν στα €53,2 εκ. σε σύγκριση με €63,4 εκ. την περσινή περίοδο. Ελαφρά μείωση σημείωσαν και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες μειώθηκαν κατά €2,5 εκ. σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2017 και κατέγραψαν δαπάνη ύψους €21,4 εκ. (€23,9 εκ. το 2017). Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η μείωση αυτή ελαχιστοποιείται στα €0,7 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά €1,0 εκ. σε σύγκριση με το 2017 και ανήλθαν στα €79,1 εκ.

Οι επιχορηγήσεις παρέμειναν σταθερές και ανήλθαν στα €4,3 εκ.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,2% (€146,5 εκ. αύξηση) και ανήλθαν στα €1.258,8 εκ. για τους πρώτους δύο μήνες του 2018 (από €1.112,3 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην της κατηγορίας των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Φεβρουαρίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 16,4% (ή €72,3 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€513,0 εκ. το 2018 από €440,7 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 28,3%, που αντιστοιχεί σε €70,3 εκ. και ανήλθαν στα €319,0 εκ. το 2018 (από €248,7 εκ. το 2017).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €45,7 εκ. ή 17,0% και ανήλθαν στα €315,0 εκ. τους δύο πρώτους μήνες του 2018 σε σύγκριση με €269,3 εκ. το 2017, ενώ οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 9,6% (ή €27,9 εκ.) και ανήλθαν στα €318,4 εκ. (από €290,5 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €5,6 εκ. (ή 8,3%) και ανήλθαν στα €73,4 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν αυξήθηκαν κατά €2,5 εκ. και ανήλθαν στα €32,6 εκ.

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, που είναι η μόνη κατηγορία που σημείωσε μείωση, ανήλθαν στα €4,0 εκ. για τη συγκεκριμένη περίοδο (€9,2 εκ. μείωση από την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση