Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Διάδοση Στοιχείων
Αποστολή της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι η τακτική, έγκαιρη και αξιόπιστη στατιστική πληροφόρηση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας, των διαφόρων έντυπων εκδόσεών, με ανακοινώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και με ενημερωτικά δελτία.

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει καταστήσει την ιστοσελίδα της ως την κύρια πηγή στατιστικής πληροφόρησης, χωρίς αυτό να σημαίνει την κατάργηση των άλλων έντυπων μέσων (εκδόσεων, δελτίων) και ανακοινώσεων μέσω του τύπου. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και χρονοσειρές στατιστικών στοιχείων κατά θέμα, πληροφορίες για τη Στατιστική Υπηρεσία, τον περί Στατιστικής Νόμο και δωρεάν ηλεκτρονικές εκδόσεις, καθώς επίσης και συνδέσμους στις ιστοσελίδες Στατιστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Τα αποτελέσματα των διαφόρων απογραφών, ερευνών και μελετών που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία, δημοσιεύονται σε ειδικές θεματικές εκδόσεις που διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και από τη Στατιστική Υπηρεσία. Επίσης, οι εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας διατίθενται δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Οι αρχές που διέπουν τη διάδοση στατιστικών δεδομένων από την Στατιστική Υπηρεσία καθορίζονται στο έγγραφο "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ". Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής η Στατιστική Υπηρεσία δέχεται αιτήματα από ενδιαφερόμενους για εξειδικευμένες στατιστικές και αναλύσεις. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν στη Στατιστική Υπηρεσία.

Η Πολιτική Αναθεωρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας περιγράφει τους γενικούς κανόνες και αρχές που διέπουν τη διαδικασία αναθεώρησης στοιχείων που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία.

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το Σχέδιο Δημοσίευσης περιέχει τις κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει.


Κατεβάστε PDF αρχείο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κατεβάστε PDF αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ/ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κατεβάστε PDF αρχείο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Κατεβάστε PDF αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Κατεβάστε PDF αρχείο ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση