Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Νομοθεσία
Ο περί Στατιστικής Νόμος Αρ. 15(Ι) του 2000 παρέχει τη νομοθετική βάση για τη συλλογή και δημοσίευση των επίσημων στατιστικών της Κύπρου. Ο νόμος αυτός, ο οποίος αντικατέστησε τον προηγούμενο νόμο του 1968, είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις πρόνοιες των αντίστοιχων νομοθεσιών που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση των στατιστικών δεδομένων και περιλαμβάνει γενικές πρόνοιες που αφορούν το στατιστικό σύστημα της Κύπρου. Επίσης, καθορίζει τις αρμοδιότητες της Στατιστικής Υπηρεσίας και επαναπροσδιορίζει το ρόλο της ως ο κεντρικός φορέας παραγωγής επίσημων στατιστικών.

Ανάμεσα στα θέματα που περιλαμβάνονται στη νέα νομοθεσία είναι πρόνοιες για τη σύσταση Στατιστικού Συμβουλίου, την ετοιμασία πενταετούς και ετήσιου προγράμματος στατιστικών δραστηριοτήτων, την πρόσβαση σε διοικητικά αρχεία, την τήρηση του στατιστικού απορρήτου καθώς επίσης τη χρησιμοποίηση κοινών ταξινομήσεων από όλους. Επιπλέον, προβλέπει για τη διενέργεια των ερευνών που αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά.
Κατεβάστε PDF αρχείο Ο Περί Στατιστικής Νόμος του 2000
Κατεβάστε PDF αρχείο Στατιστικό ΣυμβούλιοΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση