Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Διεξαγόμενες Έρευνες
Οι εργασίες της Στατιστικής Υπηρεσίας σχετίζονται με όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Οι πηγές πληροφοριών είναι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Τα στοιχεία που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα συλλέγονται κυρίως μέσω ερευνών και για τα Κυβερνητικά Τμήματα και τους ημικρατικούς οργανισμούς συλλέγονται ως επί το πλείστον από διοικητικά αρχεία.

Οι έρευνες που διεξάγονται περιλαμβάνουν απογραφές, δειγματοληπτικές έρευνες και ειδικές μελέτες. Τα στοιχεία συλλέγονται κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις από ειδικά εκπαιδευμένο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Στο στάδιο του σχεδιασμού των διαφόρων ερευνών η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη αιτήματα και εισηγήσεις από άλλα Κυβερνητικά Τμήματα έτσι που να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους σε στοιχεία.

Απογραφές διενεργούνται για τον πληθυσμό, την γεωργία και τις επιχειρήσεις ενώ ετήσιες έρευνες διεξάγονται για διάφορους τομείς. Για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην οικονομία, καταρτίζεται μεγάλος αριθμός από μηνιαία στοιχεία και δείκτες. Αυτά καλύπτουν, μεταξύ άλλων, το εξωτερικό εμπόριο, την απασχόληση και την ανεργία, τη βιομηχανική παραγωγή, τις τιμές παραγωγού, τις άδειες οικοδομής, τη γεωργική παραγωγή, τις λιανικές πωλήσεις, τους δείκτες τιμών καταναλωτή, τον τουρισμό, τις εγγραφές οχημάτων, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες κ.α..

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Στατιστικής Νόμου, Αρ. 15(Ι) του 2000, η Στατιστική Υπηρεσία καταρτίζει Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών, όπου για κάθε εργασία/έρευνα δίδεται περιληπτική περιγραφή του σκοπού, της μεθόδου, του νομικού πλαισίου από το οποίο διέπεται καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της, στη βάση του αντίστοιχου πενταετούς προγράμματος ερευνών και εργασιών. Στα πλαίσια υιοθέτησης βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, η Στατιστική Υπηρεσία αξιολογεί το βαθμό υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών και ετοιμάζει ετήσια έκθεση αξιολόγησης.Κατεβάστε PDF αρχείο Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2017
Κατεβάστε PDF αρχείο Πενταετές Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2018-2022
Κατεβάστε PDF αρχείο Περιληπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2017
Κατεβάστε PDF αρχείο Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2018
Κατεβάστε PDF αρχείο Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2019Κατεβάστε το Acrobat Reader

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση