Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής


Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών
Στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) τηρούνται στοιχεία από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούνται στη λήψη αποφάσεων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και για τη διαμόρφωση πολιτικής.
Η ΚΑΠ παίρνει επιλεγμένες πληροφορίες από διάφορα πληροφορικά συστήματα του Δημοσίου με σκοπό την ανάλυση και διασύνδεση αλληλοσχετιζόμενων πληροφοριών, δημιουργώντας έτσι μια Κεντρική Βάση Δεδομένων ανάλογα με τα επιχειρησιακά ερωτήματα που προκύπτουν. Οι πληροφορίες που επιλέγονται από τα συστήματα είναι διαφορετικές κάθε φορά, ανάλογα με τα επιχειρησιακά ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν. Με την κατάλληλη ανάλυση/επεξεργασία/αξιοποίηση, οι πληροφορίες αυτές θα δώσουν την ευχέρεια για λήψη έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων σε διάφορα θέματα που απασχολούν τη Δημόσια Υπηρεσία.

Λογότυπα Κυπριακής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαρθρωτικών Ταμείων


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων