Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ επί του Νομοσχέδιου που Ρυθμίζει τους Κανόνες που Διέπουν την Προσβασιμότητα των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα

Στα πλαίσια εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με την «Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την Προσβασιμότητα των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα» ετοιμάστηκε προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί Προσβασιμότητας Των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018»

Στόχος του υπό αναφορά Νομοσχεδίου είναι ο καθορισμός των κανόνων που απαιτούνται ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και αξιοπιστία.

Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018» για τις δικές σας απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις.

Η ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης ήταν η Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης δίνονται στο πιο κάτω σχετικό επισυναπτόμενο.


Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα μέσω του η-ταχυδρομείου colymbiou@dits.mof.gov.cy.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word 1_Προσχέδιο Νομοσχεδίου.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word 2_Έντυπο για Σχόλια.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 3_Οδηγία 2016_2012EL.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 4_Directive2016_2102_EN.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.docxΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων