Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής


ΑΡΙΑΔΝΗ - Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφάλειας (Government Gateway)
Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας ΑΡΙΑΔΝΗ, η οποία συγκαταλέγεται στα έργα υποδομής για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment), αποτελεί την κεντρική δίοδο σε κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής και παρέχει ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς ολοκληρωμένης διεκπεραίωσης συναλλαγών, που απαιτούν στοιχεία από ένα ή/και περισσότερα συστήματα. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες του διαδικτύου (πολίτες, επιχειρήσεις, ιδρύματα, κλπ), χρησιμοποιώντας ένα και μοναδικό "κλειδί εισόδου" (single sign-on) για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μπορούν να συναλλάσσονται με την Κυβέρνηση και τη Δημόσια Υπηρεσία ηλεκτρονικά 24 ώρες το 24ωρο.

Στο παρόν στάδιο, μέσω της ΑΡΙΑΔΝΗΣ, παρέχονται 30 η-Υπηρεσίες σχετικές με Χορηγίες και Επιδόματα, Εταιρείες, Γη και Κατοικία, Οχήματα/Συγκοινωνίες, Εργασία, Συνταξιοδότηση, Φορολογικά, Ενημέρωση Τιμών Καυσίμων και Εμπορικά Σήματα.

Στα πλαίσια της επέκτασης του έργου, η ΑΡΙΑΔΝΗ θα παρέχει επίσης τις πιο κάτω υπηρεσίες:
  • διαχείρισης "ηλεκτρονικών ταυτοτήτων" - εγγραφής (Registration), αναγνώρισης (Identification) και πιστοποίησης (Authentication) χρηστών,
  • κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης,
  • μετατροπής και διακίνησης δεδομένων και εγγράφων σε μορφή που να είναι κατανοητή από όλα τα συστήματα,
  • εκτέλεσης συναλλαγών στη βάση επιχειρησιακών κανόνων/διαδικασιών, και
  • πληρωμών μέσω διαδικτύου (on-line payments).

Πέραν από τα πιο πάνω η επέκτασή της ΑΡΙΑΔΝΗΣ αφορά την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ούτως ώστε να υποστηρίξει σταδιακά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες του Δημοσίου στοχεύοντας στη δημιουργία μίας πλήρως «ηλεκτρονικής» Κυβέρνησης.

Μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου αυτού είναι:
  • Μείωση του κόστους ανάπτυξης αφού τα νέα πληροφοριακά συστήματα θα αξιοποιούν τις κοινές λειτουργίες της ΑΡΙΑΔΝΗΣ και δε θα χρειάζεται να αναπτύσσονται εκ νέου προγράμματα για διαχείριση "ηλεκτρονικών ταυτοτήτων" (εγγραφή, αναγνώριση και πιστοποίηση χρηστών), για την ασφάλεια των πληροφοριών, την ανταλλαγή δεδομένων, κλπ.
  • Καθιέρωση ενός πλαισίου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με επίκεντρο τον πολίτη. Η ΑΡΙΑΔΝΗ παράσχει την αναγκαία τεχνική υποδομή, η οποία επιτρέπει τη διεκπεραίωση ολοκληρωμένων συναλλαγών, που απαιτούν στοιχεία από ένα ή/και περισσότερα συστήματα. Με τη λειτουργία της ΑΡΙΑΔΝΗΣ είναι δυνατή η ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (integrated eServices), ανεξάρτητα από τον αριθμό των κυβερνητικών οργανισμών που εμπλέκονται στην ολοκλήρωση μιας συναλλαγής.
  • Μείωση των διοικητικών εξόδων της Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω της δυνατότητας διεκπεραίωσης ολοκληρωμένων συναλλαγών που εμπλέκουν πέραν από ένα κυβερνητικούς οργανισμούς.
  • Συνένωση Πληροφοριών – Η ΑΡΙΑΔΝΗ θα συμβάλει σημαντικά στη σταδιακή συνένωση των στοιχείων που τηρούν και χρησιμοποιούν τα διάφορα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί η πολυδάπανη τήρηση των ίδιων στοιχείων από πολλά συστήματα.
Λογότυπα Κυπριακής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαρθρωτικών Ταμείων


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων