Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Αποστολή

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Το ΤΥΠ είναι ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας για θέματα σχετικά με την προώθηση και εφαρμογή της Πληροφορικής και της η-Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα καθώς και την εκπροσώπηση της Κύπρου στην ΕΕ και σε άλλα διεθνή συνέδρια για θέματα πληροφορικής. Αποστολή του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η διαχείριση και η συντήρηση εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας με σκοπό:
</br>

  • τη βελτίωση των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών
  • την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας
  • τη μείωση των κόστων λειτουργίας
  • την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου


Δημιουργήθηκε το 1980 μέσα στα πλαίσια της Αναδιοργάνωσης /Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας αρχικά ως Τμήμα Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και μετονομάστηκε το 1997 σε Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων