Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Έργα υπό εξέλιξη


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προωθεί και εφαρμόζει την Πληροφορική και την η-Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα, προωθεί την υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στα διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίας του Δημόσιου Τομέα με βάση τις ανάγκες του κάθε Φορέα, λαμβάνοντας υπόψην, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και τις οδηγίες της ΕΕ.

Στην ενότητα αυτή δίνονται μερικά από τα σημαντικότερα Έργα του Δημόσιου Τομέα που σήμερα βρίσκονται υπό εξέλιξη.


- Δικαστική Υπηρεσία
- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
- Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
- Υπουργείο Οικονομικών


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων