Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Ημερομηνίες Τιμή (€)
CLR 1999 PART III 54
CLR 2000 PART III 45/ 60
CLR 1995 PART II 14
CLR 2000 PART IV Α+Β 72/ 85
CLR 1998 PART II 40
CLR 1997 PART IV Α+Β+Γ+Δ+Ε 125/ 155
CLR 1998 PART IV Α+Β 72/ 85
CLR 1994 PART IV Α+Β+Γ+Δ 129/ 146
CLR 1997 PART III 45/ 55
CLR 1994 PART II 14
CLR 1994 PART III 21
CLR 1997 PART II 35/ 45
CLR 2000 PART II 42
CLR 1998 PART III 55
CLR 1996 PART II 18
CLR 1997 PART I Α+Β+Γ 67/ 80
CLR 1996 PART III 26/ 29
CLR 1995 PART I 35
CLR 1996 PART I Α+Β 45
CLR 1996 PART IV Α+Β+Γ+Δ+Ε 120/ 155
CLR 1999 PART II 42
CLR 1998 PART I Α+Β+Γ+Δ 125
CLR 1995 PART IV Α+Β+Γ+Δ 140/ 155
CLR 1999 PART IV Α+B 81/ 95
CLR 1994 PART I 26
CLR 1995 PART III 23
CLR 2000 PART I A+B+Γ 108
CLR 1999 PART I Α+Β+Γ 108
CLR 1986 PART III Α+Β+Γ 29
CLR 1992 PART II 11
CLR 1989 PART III Α+Β+Γ+Δ+Ε 112
CLR 1993 PART II 12
CLR 1986 PART I 29
CLR 1992 PART I Α+Β 26
CLR 1991 PART IV Α+Β+Γ+Δ+Ε 103
CLR 1993 PART III 18
CLR 1993 PART IV Α+Β+Γ+Δ 154
CLR 1991 PART II 11
CLR 1987 PART I 29
CLR 1990 PART II 11
CLR 1992 PART IV Α+Β+Γ+Δ+E+ΣΤ 154
CLR 1988 PART I 29
CLR 1991 PART III 18
CLR 1990 PART III Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ 154
CLR 1987 PART III Α+Β+Γ 29
CLR 1992 PART III 18
CLR 1989 PART II 16
CLR 1988 PART II 13
CLR 1989 PART I (EN) 31
CLR 1987 PART II 13
CLR 1993 PART I 23
CLR 1991 PART I 19
CLR 1988 PART III Α+Β+Γ 29
CLR 1986 PART II 13
CLR 1985 PART III Α+Β+Γ+Δ 38
CLR 1990 PART I 23
CLR 1989 PART I (GR) 31
CLR 1977 PART III 14
CLR 1981 PART II 11
CLR 1982 PART I 43
CLR 1984 PART II 11
CLR 1982 PART III 52
CLR 1983 PART III A+B 26
CLR 1979 PART I 43
CLR 1977 PART I 12
CLR 1981 PART I 35
CLR 1984 PART I 26
CLR 1983 PART I A+B 26
CLR 1984 PART III A+B 26
CLR 1979 PART III 43
CLR 1976 PART I 18
CLR 1983 PART II 11
CLR 1982 PART II 11
CLR 1978 PART II 18
CLR 1977 PART II 14
CLR 1980 PART I 23
CLR 1985 PART II 18
CLR 1979 PART II 12
CLR 1980 PART II 12
CLR 1981 PART III 35
CLR 1978 PART III 18
CLR 1985 PART I 38
CLR 1978 PART I 35
CLR 1975 PART III 26
CLR 1976 PART II 9
CLR 1976 PART III 14
CLR 1980 PART III 35
CLR 1972 PART III 14
CLR 1975 PART II 18
CLR 1965 PART III 42
CLR 1970 PART II 13
CLR 1969 PART II 13
CLR 1975 PART I 21
CLR 1967 PART I 13
CLR 1967 PART III 21
CLR 1969 PART III 21
CLR 1974 PART I 12
CLR 1966 PART II 21
CLR 1973 PART II 12
CLR 1971 PART III 14
CLR 1974 PART III 14
CLR 1968 PART III 43
CLR 1974 PART II 6
CLR 1968 PART I 13
CLR 1970 PART I 18
CLR 1971 PART II 13
CLR 1972 PART I 12
CLR 1970 PART III 21
CLR 1973 PART III 14
CLR 1973 PART I 9
CLR 1972 PART II 9
CLR 1967 PART II 13
CLR 1969 PART I 18
CLR 1968 PART II 13
CLR 1971 PART I 18
CLR 1966 PART III 43
CLR 1966 PART I 18
CLR VOL. X 1910 -1918 (10) 9
CLR VOL. ΙV 1896 – 1898 (4) 9
CLR VOL. XΙI 1924 – 1927 (12) 9
CLR CLR VOL. XXIII 1957 – 1958 (23) 18
CLR VOL. XVI 1938 – 1940 (16) 9
CLR VOL. XX PART I &II 1954- 1955 (20) Σε ένα βιβλίο 18
CLR VOL. XIX 1950 -1953 (19) 18
CLR VOL. XXIV 1959 – 1960 (24) 18
CLR 1963 PART I 18
CLR VOL. XV 1935 – 1938 (15) 9
CLR 1965 PART II 18
CLR VOL. VI 1902 – 1905 (6) 9
CLR VOL. XXII 1956 – 1957 (22) 18
CLR VOL. V 1899 – 1901 (5) 9
CLR VOL. XIIΙ 1927 - 1928 (13) 9
CLR VOL. IX 1909 – 1910 (9) 9
CLR VOL. XVIIΙ PART I, II & III 1941 – 1949 (18) Σε ένα βιβλίο 9
ΑΑΔ 1962 18
CLR 1963 PART II 26
CLR 1964 26
CLR VOL. XIV 1928 – 1934 (14) 9
CLR 1965 PART I 18
ΑΑΔ 1961 18
CLR VOL. XXI PART I & II 1955 -1956 (21) Σε ένα βιβλίο 18
CLR VOL. XVII PART I &II 1941 – 1944 (17) Σε ένα βιβλίο 9
CLR VOL. X Ι 1918 – 1924 (11) 9
CLR VOL. VII 1905 – 1907 (7) 9
CLR VOL. VIII 1908 -1909 (8) 9
CLR VOL. ΙΙ 1891 – 1893 (2) 18
CLR VOL. Ι 1883 – 1890 (1) 9
CLR VOL. ΙΙΙ 1894 – 1895 (3) 18
CLR 2001 PART I Α+Β+Γ 108/ 120
ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1987 11
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ΥΛΗΣ ΕΠΙΤΟΜΗΣ 1986 3
CLR 2016 PART IV ……/ …..
CLR 2015 PART IV ……/ …..
ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1986 11
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ΥΛΗΣ ΕΠΙΤΟΜΗΣ 1987 3
SUBSIDIARY LEGISLATION VOL. I 20
CLR 2016 PART III 60/ 80
SUBSIDIARY LEGISLATION VOL. II 20
CLR 2012 PART I A+B+Γ 100/ 130
CLR 2015 PART III 50/ 70
CLR 2010 PART II 40
CLR 2013 PART IV
CLR 2010 PART IV A+ B 70/ 90
CLR 2011 PART IV Α+B
CLR 2010 PART III 40
CLR 2015 PART II A+B 70/ 90
CLR 2012 PART II 40/ 60
CLR 2014 PART II A+B 70/ 90
CLR 2013 PART II 30/ 50
CLR 2011 PART II 40/ 50
CLR 2012 PART III 40/ 50
PART I Α+Β+Γ 110/ 140
CLR 2014 PART I Α+Β+Γ 110/ 140
CLR 2014 PART IV ……/ …..
CLR 2013 PART III 40/ 60
CLR 2013 PART I Α+Β+Γ 90/ 120
CLR 2009 PART III 40
CLR 2010 PART I Α+Β+Γ 100
CLR 2009 PART II 40
CLR 2012 PART IV
CLR 2009 PART I Α+Β 80
CLR 2014 PART III 40/ 60
CLR 2011 PART I Α+Β+Γ 100
CLR 2011 PART III A+B 60
CLR 2008 PART IV A+B 50/ 70
CLR 2008 PART III 80
CLR 2009 PART IV Α+Β 50/ 70
CLR 2007 PART IV Α+Β 40/ 105
CLR 2007 PART III 40
CLR 2006 PART III 45
CLR 2001 PART IV Α+Β 65
CLR 2001 PART II 45
CLR 2006 PART II 35
CLR 2004 PART II 45/ 55
CLR 2007 PART II 35
CLR 2002 PART III 45/ 55
CLR 2003 PART IV Α+Β 60/ 140
CLR 2004 PART I Α+Β+Γ 108/ 120
CLR 2008 PART I A+B 75
CLR 2005 PART IV A+B 80/ 140
CLR 2005 PART I Α+Β 90/ 105
CLR 2007 PART I Α+Β 75/ 165
CLR 2003 PART I Α+Β+Γ 108/ 120
CLR 2002 PART IV Α+Β 100/ 120
CLR 2004 PART IV A+B 60/ 140
CLR 2003 PART II 36/ 55
CLR 2004 PART III 45/ 56
CLR 2001 PART III A+B 72/ 85
CLR 2006 PART I Α+Β 80
CLR 2005 PART III 45/ 55
CLR 2002 PART I Α+Β+Γ 108/ 105
CLR 2006 PART IV A+B 50/ 120
CLR 2005 PART II 45/ 55
CLR 2003 PART III 45
CLR 2008 PART II 60/ 120
CLR 2002 PART II 36/ 45
CLR 2016 PART II A+B 70/90
CLR 2016 PART I A+B+Γ 110/140
CLR 2017 PART III A+B 60/80
Back to Top