Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Φρασεολογία Τιμή (€)
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1982 7
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1997 26
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1985 5
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1986 5
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1987 5
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1988 5
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1989 5
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1990 5
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1991 5
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1992 5
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1993 7
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1995 9
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1998 26
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1998 10
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1999 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2000 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2001 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2002 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2003 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2004 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2005 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2006 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2008 14
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1999 26
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2009 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2010 17
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2011 17
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2012 17
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2013 17
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2014 17
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2015 14
TRANSPORT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2016 14
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 1991 5
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 1992 9
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2000 26
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 1993 9
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 1994 9
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 1995 9
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 1996 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 1997 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 1998 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2001 12
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2002 12
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2005 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2006 10
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2001 26
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2009 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2011 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2012 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2013 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2014 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2015 10
CONSTRUCTION AND HOUSING ST/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤ 2016 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1990 5
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1991 5
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1992 7
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2002 26
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1993 7
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1994 7
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1995 7
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1996 9
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1997 9
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1998 12
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1999 12
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2000 12
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2001 12
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2002 12
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2003-2004 26
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2003 12
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2004 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2005 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2006 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2007 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2008 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2009 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2010 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2012 10
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2005 17
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2013 10
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 7
WHOLESALE AN RETAIL TRADE ST/ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015 7
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1988 7
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1989 7
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1991 7
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1992 7
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1993 7
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1994 10
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1995 10
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2010 17
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1996 12
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1997 12
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1998 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1999 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2000 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2001 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2002 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2003 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2004 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2005 14
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2011 17
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2006 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2007 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2008 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2009 14
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2010 10
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2011 10
LABOUR STATISTICS/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2012 10
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1988 VOLUME I 10
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1989 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1990 VOLUME I & II 34
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1983 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1989 5
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1991 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1992 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1993 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1994 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1995 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1996 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1997 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1998 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1999 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2000 VOLUME I & II 34
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1990 7
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2001 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2002 VOLUME I & II 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2005 VOLUME I, II, III, IV 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2006 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2009 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2010 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2011 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2012 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2013 34
CYPRUS EXTERNAL TRADE ST/ ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 34
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1992 7
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1986-1987 7
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1987-1988 7
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1988-1989 7
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1990-1991 7
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1991-1992 7
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1993-1994 10
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1995-1996 10
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1996-1997 10
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1997-1998 10
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1998-1999 14
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1993 7
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1999-2000 14
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2000-2001 14
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2001-2002 14
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2002-2003 14
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2003-2004 14
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2004-2005 14
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2005-2006 14
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011 14
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 17
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011-2012 17
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1994 7
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014 17
EDUCATION STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 17
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1988 5
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1990 7
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1991 7
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1992 7
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1993 7
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994 7
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1995 10
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1996 10
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1995 7
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1997 10
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1998 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1999 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2000 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2001 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2002 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2003 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2004 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2005 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2006 14
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1996 10
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2009 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2010 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2011 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2012 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2013 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2014 14
HEALTH AND HOSPITAL ST/ ΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2015 14
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1988 5
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1989 5
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1990 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1997 10
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1992 7
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1993 7
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1994 7
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1995 7
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1997 9
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1998 9
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1999 9
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2001 9
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2002-2003 9
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2004 9
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1998 10
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2005 10
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2006 10
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2007 7
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2008 7
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2009 7
TOURISM STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010 7
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1989 5
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1990 7
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1991 7
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1992 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2000 12
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1993 7
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1994 7
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1995 7
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1996 10
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1997 10
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2000 12
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2001 12
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2002 12
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2003 12
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2004 10
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1984 10
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2001 12
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2005 10
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2006 10
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2007 10
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2009 10
CRIMINAL STATISTICS/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2010 10
CENSUS OF HOUSING/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 1982 VOLUME 1,2 (NICOSIA) 5
CENSUS OF HOUSING/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 1982 VOLUME 3 (LIMASSOL) 6
CENSUS OF HOUSING/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 1982 VOLUME 4 (LARNACA-AMMOCHOSTOS) 6
CENSUS OF HOUSING/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 1982 VOLUME 5 (PAPHOS) 6
CENSUS OF COSTRUCTION 1987 6
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2002 12
CENSUS OF COSTRUCTION 2000 12
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 1991-1992 5
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 1998 9
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 1999 9
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2000 9
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2001 9
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2002 9
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2003 9
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2004 10
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2005 10
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2003 12
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2006 10
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2007 10
RESEARCH AND DEVELOPMENT ST/ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. 2008 10
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1990 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1991 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1992 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1993 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1994 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1995 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1996 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2005 10
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1997 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 1998 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2001 9
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2002 9
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2005 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2006 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2007 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2008 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2009 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2010 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2006 10
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2012 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2013 7
HOTELS AND RESTAURANTS ST/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤ. 2014 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2006 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2009 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009 10
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 7
ECONOMIC ST. ON HEALTH/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2006 7
ECONOMIC ST. ON HEALTH/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2007 7
ECONOMIC ST. ON HEALTH/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2008 7
ECONOMIC ST. ON HEALTH/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2009 7
ECONOMIC ST. ON HEALTH/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 7
ECONOMIC ST. ON HEALTH/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 7
ECONOMIC ST. ON HEALTH/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2013 7
ECONOMIC ST. ON HEALTH/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010-2011 10
ECONOMIC ST. ON OTHER SOCIAL& PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2006 7
ECONOMIC ST. ON OTHER SOCIAL& PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2007 7
ECONOMIC ST. ON OTHER SOCIAL& PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2008 7
ECONOMIC ST. ON OTHER SOCIAL& PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2009 7
ECONOMIC ST. ON OTHER SOCIAL& PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2010 7
ECONOMIC ST. ON OTHER SOCIAL& PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011 7
ECONOMIC ST. ON OTHER SOCIAL& PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2013 7
ECONOMIC ST. ON OTHER SOCIAL& PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 7
ECONOMIC ST. ON EDUCATION, HEALTH AND OTHER PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2001 14
ECONOMIC ST. ON EDUCATION, HEALTH AND OTHER PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2002 14
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012 10
ECONOMIC ST. ON EDUCATION, HEALTH AND OTHER PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2003 14
ECONOMIC ST. ON EDUCATION, HEALTH AND OTHER PERSONAL SERVICE ACTIVITIES/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2004 14
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2001-2002 9
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2003 9
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2004 14
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 14
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 14
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2008 14
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 14
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2010 14
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 10
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2011 14
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 14
LABOR FORCE SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2013 14
REAL ESTATE ACTIVITIES ST./ ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2002-2003 7
REAL ESTATE ACTIVITIES ST./ ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2006 7
REAL ESTATE ACTIVITIES ST./ ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2007 7
SHORT DISTANCE PASSENGERS MOBILITY SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩΝ ΤΩΝ 100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 2007 7
SHORT DISTANCE PASSENGERS MOBILITY SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩΝ ΤΩΝ 100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 2008 7
SHORT DISTANCE PASSENGERS MOBILITY SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩΝ ΤΩΝ 100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 2009 7
VINES STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ2006 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 10
VINES STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 2007 7
VINES STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 2008 7
VINES STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 2009 7
CEREALS STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 2006 7
CEREALS STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 2007 7
CEREALS STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 2008 7
CEREALS STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 2009 7
CEREALS STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 2010 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1990 (SEPTEMBER) 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1992 (JANUARY – DECEMBER) 6
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1991 17
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1994 (JANUARY – SEMPTEMBER) 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1994 (JANUARY – DECEMBER) 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1995 (JANUARY – SEPTEMBER) 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1996 (JANUARY – DECEMBER) 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1997 (JANUARY – DECEMBER) 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1998 (JANUARY – DECEMBER) 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1999 (JANUARY – DECEMBER) 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2000 (JANUARY – DECEMBER) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2001 (JANUARY – DECEMBER) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2002 (JANUARY – DECEMBER) 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2003 (JANUARY – DECEMBER) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2004 (JANUARY – JUNE) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2004 (JANUARY – SEPTEMBER) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2006 (JANUARY – JUNE) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2006 (JANUARY – SEPTEMBER) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2009 (JANUARY – MARCH) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2009 (JANUARY – JUNE) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2010 (JANUARY – MARCH) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2010 (JANUARY – JUNE) 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2010 (JANUARY – SEPTEMBER) 7
DEMOGRAPHIC REPORT/ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017 7
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2011 (JANUARY – MARCH) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2011 (JANUARY – JUNE) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2011 (JANUARY – SEPTEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2012 (JANUARY – MARCH) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2012 (JANUARY – JUNE) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2012 (JANUARY – SEPTEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2013 (JANUARY – MARCH) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2013 (JANUARY – JUNE) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2013 (JANUARY – SEPTEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2013 (JANUARY – DECEMBER) 10
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1993-1994 2
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 (JANUARY – DECEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2015 (JANUARY – DECEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016 (JANUARY – DECEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2017 (JANUARY – DECEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018 (JANUARY – DECEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2019 (JANUARY – DECEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2020 (JANUARY – DECEMBER) 10
ATLAS OF THE CENSUS OF POPULATION/ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1992 17
ARGICULTURAL REGIOUS OF CYPRUS/ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 5/5/2016 4
CENSUS OF INDUSTRIAL PRODUCTION/ ΑΠΟΓΡΑΦΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1986 9
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995 2
CENSUS OF INDUSTRIAL PRODUCTION/ ΑΠΟΓΡΑΦΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1992 9
CENSUS OF INDUSTRIAL PRODUCTION/ ΑΠΟΓΡΑΦΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2000 9
CENSUS OF AGRICULTURE/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1985 14
CENSUS OF AGRICULTURE/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1994 17
CENSUS OF AGRICULTURE/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2003 27
CENSUS OF AGRICULTURE/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2010 17
CENSUS OF WHOLESALE AND RETAIL TRADE STATISTICS/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1981 4
CENSUS OF WHOLESALE AND RETAIL TRADE STATISTICS/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1989 9
CENSUS OF COMMUNITY SOCIAL AND PERSONAL SERVICES/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1989 9
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1992 VOLUME 2A 13
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1996 3
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1992 VOLUME 2B 14
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1992 VOLUME 3 14
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1992 VOLUME 4 12
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1992 VOLUME 5 17
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1992 VOLUME 6 17
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 VOLUME 1 17
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 VOLUME 2 17
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 VOLUME 3 17
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 VOLUME 4 17
CENSUS OF POPULATION/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 VOLUME 5 12
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1997-1998 3
CENSUS OF CAPITAL INVESTMENTS/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1990 9
CENSUS OF COTTAGE INDUSTRY/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1992 9
COMMUNITY SOCIAL AND PERSONAL SERVICES STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1992 7
COMMUNITY SOCIAL AND PERSONAL SERVICES STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1993 7
COMMUNITY SOCIAL AND PERSONAL SERVICES STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1994 7
CENSUS OF ESTABLISHMENTS/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1995 VOLUME II 17
CENSUS OF ESTABLISHMENTS/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1995 VOLUME III 17
CENSUS OF ESTABLISHMENTS/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2005 VOLUME I 20
CENSUS OF ESTABLISHMENTS/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2005 VOLUME II 20
CENSUS OF ESTABLISHMENTS/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2005 VOLUME III 20
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1999 3
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1987 6
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1988 7
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1989 7
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1990 9
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1991 10
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1992 10
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1993 10
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1994 10
ECONOMIC REPORTS/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1995-1996 10
SURVEY ON EARNINGS/ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ 2006 17
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2001 12
VOCATIONAL TRADING SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2005 10
ESTIMATE OF TURKISH CYPRIOTS AND SETTLERS FROM TURKEY/ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1974-1993 5
FAMILY BUDGET SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1996-1997 (ENGLISH) 20
FAMILY BUDGET SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2003 17
FAMILY BUDGET SURVEY/ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009 17
FOREIGN TRADE STATISTICS (SUMMARISED DATA)/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 2003 (JANUARY – APRIL) 4
FOREIGN TRADE STATISTICS (SUMMARISED DATA)/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 2003 (JANUARY – JUNE) 4
FOREIGN TRADE STATISTICS (SUMMARISED DATA)/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 2003 (JANUARY – JULY) 4
HISTORICAL DATA ON THE ECONOMY OF CYPRUS/ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1960-1991 17
INFORMATION SOCIETY ST./ ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2006 10
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2003 12
INFORMATION SOCIETY ST./ ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2007 10
INFORMATION SOCIETY ST./ ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2008 10
INFORMATION SOCIETY ST./ ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2009 10
INFORMATION SOCIETY ST./ ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2010 10
INFORMATION SOCIETY ST./ ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2012 10
REGISTRATION OF DOCTORS, DENTIST AND CLINICS/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 1995 9
REGISTRATION OF DOCTORS, DENTIST AND CLINICS/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 2000 12
MEDICINE TAKING CYPRUS/ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 6/5/2016 6
NEEDS AND TRENDS AT REGIONAL LABOUR AND DEMOGRAPHIC ST IN CYPRUS/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤ. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 7/5/2016 6
PRESENT STATUS AND FUTURE PROSPECTS OF OLDER WORKERS IN CYPRUS/ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 7/5/2016 6
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1992 17
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2006 10
ΠΡΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΟ) 7/5/2016 3
POPULATION AND HOUSEHOLD PROJECTIONS 2002-2052/ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 2002-2052 7/5/2018 6
REGISTRATION OF ESTABLISHMENT/ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1985 12
REGISTRATION OF ESTABLISHMENT/ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1989 VOLUME I 12
REGISTRATION OF ESTABLISHMENT/ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1989 VOLUME III 17
REGIONAL STATISTICS IN CYPRUS/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 7/5/2016 6
SERVICES AND DISTRIBUTIVE TRADE ST./ ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1985 6
SERVICES AND DISTRIBUTIVE TRADE ST./ ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1986 6
SERVICES AND DISTRIBUTIVE TRADE ST./ ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1987 6
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2006 7
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2007 10
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2007 7
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2008 7
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2009 7
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2010 7
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2011 7
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2012 7
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2013 7
STATISTICS ON BUSINESS SERVICES/ ΣΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2014 7
SOCIAL INDICATORS/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 7/5/2016 14
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 2000 7
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2008 10
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 2007 6
ENVIROMENT STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2006 17
THE POPULATION OF CYPRUS DURING THE BRITISH RULE 1878-1960/ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 1878-1960 6
THE MATCHING OF UNIVERSITY GRADUATES TO OCCUPATION IN CYPRUS/ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 6
TRANSPORT STORAGE AND COMMUNICATION SURVEY/ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1982 2
TRANSPORT STORAGE AND COMMUNICATION SURVEY/ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1983 2
TRANSPORT STORAGE AND COMMUNICATION SURVEY/ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1984 2
WHOLESALE PRICE INDEX/ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 1991-1994 6
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021 (JANUARY – DECEMBER) 10
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022 (JANUARY – DECEMBER) 10
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2009 10
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2010 10
NATIONAL ACCOUNTS/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2012 10
NATIONAL ACCOUNTS PROVISIONAL ESTIMATES/ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ 1994 2
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1989 5
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1990 5
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1991 7
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1993 17
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1992 7
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1996 9
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1997 9
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1998 9
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1999 12
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2000 12
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2001 12
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2002 12
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2003-2004 10
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2009-2010 10
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1994 26
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2011-2012 10
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2013 10
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2014 10
ARGICULTURAL STATISTICS/ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2015 7
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1984 9
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1985-1986 9
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1988 9
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1993 9
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1994 9
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1995 9
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1995 26
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1996 12
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1997 12
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1998 12
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1999 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2000 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2001 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2002 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2003 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2004 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2005 14
STATISTICAL ABSTRACT/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 1996 26
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2006 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2007 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2008 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2009 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2010 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2012 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2013 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2014 14
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2015 10
INDUSTRIAL STATISTICS/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2016 10
Back to Top