22/09/2011

Εγκύκλιος Αρ.1427 και ημερ. 14/9/2011 με θέμα: (α)"Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.112(Ι)/2011) και (β) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.113(Ι)/2011)

1119


004143998.pdf


Εισφορά, συντάξεις

Όχι