08/05/2020

Εγκύκλιος αρ. 1615- ημερ. 07/05/2020- Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου σε Εφέσεις κατά αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου αναφορικά με τις ακόλουθες Νομοθεσίες:
(α) ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμος (N. 168(I)/2012 και ο Τροποποιητικός Νόμος 31(Ι)/2013),

(β) ο περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος (N. 192(I)/2011 και ο Τροποποιητικός Νόμος 185(Ι)/2012), και

(γ) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος (N. 113(I)/2011) και ο Νόμος 216(Ι)/ 2012 που τον αντικατέστησε.

281


Εγκύκλιος _1615.htmΕγκύκλιος _1615.htm


εγκύκλιος

Όχι