11/01/2013

Εγκύκλιος αρ. 1465 ημερ.4.1.2013 με θέμα:(α) Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτ.και Συνταξ.της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Τροπ.)(Αρ.2)Νόμος του 2012(Ν.184(Ι)/2012) και (β)Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτ. και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Τροπ.) Νόμος του 2012 (Ν.185(Ι)/2012

1010


1465.pdf


1465

Όχι