09/04/2014

Εγκύκλιος αρ. 1495 και ημερ. 3.4.2014:"Ενίσχυση της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας του προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία με τη ψήφιση των νόμων (α) ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2014 (Ν. 21 (Ι)/2014) και (β) ο Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσιας και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν. 22(Ι)/2014)

918


1495.pdf


1495

Όχι