20/04/2018

Επιστολή προς Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων με θέμα: Άδειες Ανάπαυσης και Άδειες Ασθενείας Εργοδορουμένων Αορίστου Χρόνου στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης


358


Επιστολή προς ΓΔ.pdfΕπιστολή προς ΓΔ.pdf


Άδειες

Όχι