26/11/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.21/11/2019- Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των Διπλωματικών και άλλων Αποστολών της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά
(Προσωπικό με Σύμβαση)

304


εγκύκλιος επιστολή 21112019.pdfεγκύκλιος επιστολή 21112019.pdf


εγκύκλιος

Όχι