09/03/2017

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 2/3/17 με θέμα: Διαχείριση Διαβαθμισμένων Εγγράφων, καθώς και Μη Διαβαθμισμένων
Εγγράφων, με βάση την Αρχή «Ανάγκη Γνώσης», σε σχέση με Διαβαθμισμένες
Προτάσεις/ Σημειώματα/ Εκθέσεις που υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Υπουργικού Συμβουλίου
Ο

398


εγκύκλιος επιστολή διαχείριση διαβαθμ.pdf


εγκυκλιος επιστολη 2/3/17

Όχι