25/04/2012

Εγκύκλιος αρ. 1448/ημερ.10.4.2012
(α) Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροπ.) Κανονισμοί 2012 Κ.Δ.Π. 141/2012
(β)Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροπ.)Αρ.3 Ν.29(ΙΙ)/2012)
(γ)Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών)(Τροπ.) Ν.35(Ι)/2012)

1111


1448.pdf


1448

Όχι