08/12/2015

Εγκύκλιος αρ. 1527, ημερ. 20/11/2015 με θέμα:"Μεταφορά Φακέλλων ή/και Εγγράφων ή/και Αντιγράφων τους από λειτουργούς εκτός του χώρου φύλαξής τους"

498


egkiklios metafora fakelwn


1527

Όχι