01/07/2011

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 29/6/2011: " Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011"

1126


004126093.pdf


εγκ επιστολή

Όχι