17/01/2012

Συμφωνία για τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες στη δημόσια υπηρεσία ημερ. 5.12.2005


1204


004137022.pdf


ουσιωδεις

Όχι