07/03/2013

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 4.3.2013: "ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (μετακινήσεις εναλλάξιμου προσωπικού)

984


Εγκυκλιος επιστολη μετακινησεις.pdf


4.3.13

Όχι