30/12/2011

Εγκύκλιος Αρ. 1440/21.12.2011- Διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση που οποιοδήποτε Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία επιθυμεί την ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη..

ΚΕΠ

1117


004169221.pdf


ΚΕΠ

Όχι