20/03/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 08/03/2018-
Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους,
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

363


Εγκύκλιος επιστολή για εξέυρεση επιτηρητών.pdfΕγκύκλιος επιστολή για εξέυρεση επιτηρητών.pdf


εγκύκλιος

Όχι