26/05/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 24.05.2021. Ενοποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 μέχρι 2018 (Κ.Δ.Π.175/95)


215


Εγκύκλιος Επιστολή για ενοποίηση των Κανονισμών2.pdfΕγκύκλιος Επιστολή για ενοποίηση των Κανονισμών2.pdf


εγκύκλιος επιστολή ενοποίηση

Όχι