17/08/2016

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ 2/2016: Ρυθμίσεις για τερματισμό της μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

430


mee


Μ.Ε.Ε. 2/2016

Όχι