29/10/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ. 23/10/2020- Ο περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 (Ν. 136(Ι)/2020) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισμό στη ∆ημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν. 137(Ι)/2020)

258


Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 23102020.pdfΕγκύκλιος Επιστολή ημερ. 23102020.pdf


εγκύκλιος επιστολή

Όχι