16/09/2013

Εγκύκλιος αρ. 1486, ημερ.10/9/2013:"Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν.78/Ι)/2013)

967


1486.pdf


1486

Όχι