23/09/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ημερομ.23/09/2014- Αμοιβή μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/ Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει Νόμου

902


Εγκύκλιος επιστ στοιχεία δαπάνη αμοιβή ανά συνεδρία ΔΣ Ημικρ Συμβουλίων Επιτροπών.pdf[


εγκύκλιος επιστολή

Όχι