24/04/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Μηχανογράφηση συστημάτων εργασίας στα πλαίσια εξασφάλισης ενός συστήματος
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning System – ERP
System), το οποίο θα περιλαμβάνει και σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
(HRM Module)

318


Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 19042019.pdfΕγκύκλιος Επιστολή ημερ. 19042019.pdf


εγκύκλιος

Όχι