26/10/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 25/10/2020-
Επιτήρηση για τις Εξετάσεις:
(α) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους,
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, και
(β) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

256


Εγκύκλιος επιστολή για επιτηρητές.docΕγκύκλιος επιστολή για επιτηρητές.doc


εξετάσεις

Όχι