05/03/2020

Εγκύκλιος αρ. 1604- ημερ. 05/03/2020-(Α) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)- (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
(Β). Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

292


εγκύκλιος-σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης.pdfεγκύκλιος-σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης.pdf


Εγκύκλιος

Όχι