05/03/2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ημερ.24/02/2015-Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

879


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-24-02-2014.pdf


Εγκύκλιος

Όχι