16/07/2019

Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 10/06/2019- Καταγραφή αναγκών Υπουργείων/Τμημάτων/ Υπηρεσιών σε καρτοαναγνώστες στα πλαίσια εξασφάλισης Πληροφοριακού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning System-ERP)

315


Εγκύκλιος Επιστολή _10 Ιουνίου_2019.pdfΕγκύκλιος Επιστολή _10 Ιουνίου_2019.pdf


Εγκύκλιος

Όχι