15/05/2006

Αρ.1137/6.2.1998:
Ο Περί Συντάξεων Νόμος του 1997 (ΝΟΜΟΣ 97(Ι)/97 (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3(Ι) ΤΟΥ 1998) Νόμος που ενοποιεί και τροποποιεί τον περί Συντάξεων Νόμο (ΚΕΦ.113 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 1969-1996), τον περι Συντάξεων Καθηγητών Νόμο (ΝΟΜΟΙ 1967-1996) και τον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμο (ΚΕΦ.166-ΜΕΡΗ V, VA & VB-NOMOI 1959-1996


1195


EGK1137-06021998.pdf


Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997)

Όχι