24/11/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 24/11/2020 -Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των ∆ιπλωματικών και άλλων Αποστολών της ∆ημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά (Προσωπικό με Σύμβαση)

249


Εγκύκλιος επιστολή 24_11_2020.pdfΕγκύκλιος επιστολή 24_11_2020.pdf


εγκύκλιος

Όχι