01/09/2020





Εγκύκλιος αρ. 1626- ημερ. 26/08/2020- Υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη διενέργεια αποσπάσεων/ μεταθέσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς στη Δημόσια Υπηρεσία





266


Εγκύκλιος αρ. 1626.pdfΕγκύκλιος αρ. 1626.pdf










εγκύκλιος





Όχι