23/03/2018

Εγκύκλιος αρ. 1569- ημερ. 13/03/2018- Διαδικασία αποπαγοποίησης κενών μόνιμων θέσεων ωρομίσθιου/ εργατικού προσωπικού στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


362


Εγκύκλιος αρ.1569 Διαδικασία αποπαγοποίησης κενών μονίμων θέσεων  ωρομίσθιου προσωπικού στις ΑΤΑκαι ΝΠΔΔ.pdfΕγκύκλιος αρ.1569 Διαδικασία αποπαγοποίησης κενών μονίμων θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού στις ΑΤΑκαι ΝΠΔΔ.pdf


αποπαγοποίηση

Όχι