25/08/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 18/08/2021- Εφαρμογή της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας

Χρόνος Εργασίας

210


Εγκύκλιος επιστολή 18_08_2021.pdfΕγκύκλιος επιστολή 18_08_2021.pdf


εγκύκλιος επιστολή

Όχι