24/03/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 23/03/2020
Αναβολή Εξετάσεων :
(Α) (i) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
(ii) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
και
(Β) στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του
Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, στο

286


Εγκύκλιος Επιστολή 23032020.pdfΕγκύκλιος Επιστολή 23032020.pdf


εγκύκλιος

Όχι