14/11/2017

Εγκύκλιος 1558- ημερ. 9.11.2017 - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων)
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2017
(ΚΔΠ 336/2017)

379


1558.pdf


1558

Όχι