06/09/2019





ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 12/08/2019-Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών
στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές





311


Εγκύκλιος επιστολή _2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ (002).pdfΕγκύκλιος επιστολή _2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ (002).pdf










εγκύκλιος





Όχι