06/09/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 12/08/2019-Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών
στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές

311


Εγκύκλιος επιστολή _2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ (002).pdfΕγκύκλιος επιστολή _2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ (002).pdf


εγκύκλιος

Όχι