22/06/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.18/06/2020-Καταβολή των απολαβών των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν εγκλωβιστεί στις κατεχόμενες περιοχές λόγω μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

270


Εγκύκλιος επιστολή 18062020.pdfΕγκύκλιος επιστολή 18062020.pdf


εγκύκλιος

Όχι