18/02/2020

Εγκύκλιος αρ. 1601- ημερ. 18/02/2020- Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019 (Ν. 99(ι)/2019

296


Εγκύκλιος αρ. 1601.pdfΕγκύκλιος αρ. 1601.pdf


Εγκύκλιος

Όχι