10/10/2016

Εγκύκλιος Επιστολή - Ημερ. 26/09/2016- Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Απογόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δήμοσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές διατάξεις)Νόμων του 2013-2014


428


Εγκύκλιος επιστολή_ Απ υπ.συμ.pdf


εγκύκλιος, πλήρωση θέσεων

Όχι