24/04/2019

Εγκύκλιος αρ. 1590/ ημερ.15.04.2019 με θέμα: Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν τις ακόλουθες Νομοθεσίες:
(α) τον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων Αξιωματούχων, Εργοδοτ.και Συνταξ.της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Ν.168(ι)/2012 και τον Τροποποιητικό Νόμο 31(Ι)/2013,
(β)τον περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτ. και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα(Ν.192(ι)/2011 και τον Τροποποιητικό Νόμο 185(ι)/2012, και
γ) τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο (Ν. 113(Ι)/2011 και το Νόμο 216(Ι)/2012 που τον αντικατέστησε

319


Εγκύκλιος αρ. 1590.pdfΕγκύκλιος αρ. 1590.pdf


Εγκύκλιος

Όχι