08/11/2017

Εγκύκλιος 1557- ημερ. 8.11.2017 - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
(ΚΔΠ 328/2017 και ΚΔΠ 329/2017) (Τροποποίηση των Κανονισμών 11(β), 17, 22, 23, 38(5) και 42)


380


Εγκύκλιος 1557 για Τροποποίηση ΚΔΠ 175_95     8-11-2017.pdfΕγκύκλιος 1557 για Τροποποίηση ΚΔΠ 175_95 8-11-2017.pdf


Εγκύκλιος, ωφελήματα

Όχι