10/07/2006

Αρ.1291/19.7.2005:
Ι. Ο Περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν.69(Ι)/2005)-ΙΙ. Ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν.68(Ι)/2005)

1167


EGK1291-19072005.pdf


ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΟΡΙΟ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Όχι